Oslo skal være en trygg by for alle, og både voksne og barn i alle aldre skal oppleve at byen er trygg å bevege seg i. Det skal ikke være slik at barn opplever utrygghet og risiko for å bli utsatt for vold eller ranet for smarttelefon, jakker og andre verdigjenstander de har med seg.

Resolusjon vedtatt av Oslo Høyres årsmøte 24.-25 januar 2020

Antall lovbrudd i Oslo hvor gjerningspersonen er under 18 år har økt med 65 prosent siden 2015. I samme periode har antallet kriminelle gjengangere mer enn fordoblet seg. Vi ser en økende tendens til voldelig kriminalitet blant gjerningspersoner helt ned i grunnskolealder i Oslo. Gjenger med ungdom har skapt utrygghet i deler av byen. Barn, ungdom og voksne har blitt tilfeldige ofre.

Byrådet i Oslo må samarbeide med politiet og gi tydelig støtte til politiets arbeid.  Oslo Høyre krever at byrådet prioriterer effektive tiltak for å forebygge nyrekruttering til disse kriminelle ungdomsmiljøene. Gjerningspersonene må møtes med tydelige reaksjoner. De må tilbys den rette kombinasjonen av reaksjon og en vei ut av miljøet for å komme ut av miljøet.

En tydelig reaksjon kan være tvungent opphold i særskilte ungdomsinstitusjoner, med fokus på tydelige rammer i hverdagen, og gjennomføring av utdanningsløp som enten gir tilstrekkelig kompetanse til å sluttføre grunnskolen, eller til å gjennomføre videregående skole. Et slikt tilbud kan for eksempel modelleres etter andre “exit-programmer” som har vært benyttet i forbindelse med politisk ekstremisme.

Både nærmiljø, skole og familien må engasjeres i arbeidet med å forebygge utenforskap og frafall slikt at byens unge ikke havner i en kriminell løpebane. Frivillige organisasjoner må aktivt inkluderes i det forebyggende arbeidet.   Barn og unge trenger gode fritidstilbud, det være seg organisert idrett og fritidsklubber, men det må også finnes tilbud til mer uorganiserte aktiviteter. For mange familier er svak økonomi en hindring for barns deltagelse. Oslo Høyre støtter derfor regjeringens og bystyregruppens initiativ for at barn i lavinntektsfamilier skal sikres muligheten til å delta i minst en organisert fritidsaktivitet.

Satsing på skole og skolehelsetjenesten er helt grunnleggende for å redusere frafall i skolen, som er en av de viktigste årsakene til utenforskap som igjen kan være starten på destruktive livsvalg. Et godt og konkret samarbeid mellom skole og hjem har alt å si for at våre barn trives, lærer og lykkes på skolen.

Ungdommer som starter på videregående skole uten grunnleggende kunnskaper fra grunnskolen, har ikke nødvendige forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. I ytterste konsekvens kan dette virke rekrutterende til kriminelle ungdomsgjenger. Oslo Høyre vil at disse ungdommene i stedet skal tilbys et ellevte skoleår, som setter dem i stand til å gjennomføre videregående skole. Ungdom som faller utenfor skole skal tilbys en ordning med arbeidstrening, slik at dette unngås.

Oslo Høyre mener at:

 • Unge gjengangere må raskt følges opp lokalt ved et tverrfaglig samarbeid mellom bydelen og politiet, der både familie og skole involveres. Det bør åpnes for forebyggende team på skolene koordinert av rektor.
 • Det bør vurderes utvidede åpningstider ved skoler i utsatte områder hvor miljøarbeidere er til stede utover vanlig kontortid.
 • Skolene må gis hensiktsmessige virkemidler og støtte for å håndtere utagerende elever som utgjør en fare for medelever og ansatte på skolen.
 • Skolene skal få muligheten til å innføre adgangskontroll.
 • Skole-hjem samarbeidet skal styrkes. Foreldre skal involveres mer, og der det er nødvendig skal skolene tilby foreldrene rådgivning og bevisstgjøring i hvordan de skal forholde seg til skolen.
 • Skolene i samarbeid med politien kan gjennomføre narkorazzia på skoler hvor det er store utfordringer knyttet til narkotikasalg.
 • Flere elever som faller ut av skolen må gis et eget tilbud om alternativt skole- og oppfølgingsløp, enten på heltid eller deltid.
 • Politiet må proaktivt være til stede, involvere seg og være et kjent, trygt og synlig innslag i utsatte områder.
 • Bydelenes aktivitetsklubber skal i samarbeid med brukerne legge til rette for aktiviteter de ønsker og utvidede åpningstider.
 • Barn fra lavinntektsfamilier skal få dekket medlemskap og aktivitetsavgift til en fritidsaktivitet.
 • Natteravnene må sikres forsvarlige rammebetingelser slik at de kan operere over hele byen.
 • Bydelene må oppfordres til å tilby sommerjobb til ungdom. Dette bør skje i samarbeid med næringslivet og frivillige organisasjoner
 • Det må innføres et hurtigspor i domstolene for ungdomskriminelle.
 • Politiet må gis økte ressurser til patruljering av utsatte områder i Oslo.
 • Kapasiteten bør utvides ved landets to ungdomsenheter hvor unge lovbrytere soner fengselsstraff.
 • Det må utvikles egne ungdomsenheter i de regulære fengslene for unge voksne.
 • Straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging bør videreutvikles.
 • Det må utvikles flere individuelt tilpassede EXIT-program for unge kriminelle som vil komme ut av det kriminelle miljøet, for eksempel etter modell fra «Nettverk etter soning – Oslo Røde Kors.
 • Som en del av Exit-programmene må det søkes om at man kan få mulighet til å nekte kriminelle gjengmedlemmer å flytte og oppholde seg i bestemte områder, og vurdere elektronisk kontroll for å sikre at dette håndheves.
 • Det må sørges for god belysning i hele byen