Denne uttalelsen ble vedtatt av Oslo Høyres årsmøte 23. januar 2021:

Koronapandemien har forsterket behovet for en betydelig satsning på et levende og mangfoldig Oslo sentrum. Den politiske utviklingen gjennom de siste seks årene har i for liten grad sett helhetlig på byens behov. Gode politiske intensjoner har i for liten grad tatt hensyn til alle aktivitetene som er med på å skape et godt sentrum i Oslo, og byen har vært for dårlig til å spille på alle de gode kreftene som sammen gir godt byliv, kultur og verdiskapning.

Handelen gir arbeidsplasser og viktig inntekt for Oslo kommune

Oslo har et bredt sammensatt næringsliv, som bidrar med avgjørende inntekter til byen. Alle næringene må virke sammen, og sammen med kommunen, for å gi verdiskapningen byen lever av.

Oslo sentrum som område for handel, håndverk og småindustri må sikres bedre i tiden fremover. Sentrum må ikke minst ivaretas som et attraktivt område for et mangfold av fritidsopplevelser for brede lag av både byens befolkning og besøkende.

Handelen i Oslo sentrum møter sterk konkurranse fra netthandel, kjøpesentre utenfor bykjernen og færre mennesker i sentrum. Mye av dette skyldes nå koronapandemien, men den negative utviklingen for sentrumshandelen var også tydelig før mars 2020. Én av ti ansatte i Oslo jobber i handel og serveringsnæringer, og sentrum står for en sjettedel av handelsomsetningen i kommunen.

Det bør være attraktivt både for innbyggere og besøkende å foretrekke Oslo sentrum når man trenger en ny bukse, få reparert en klokke, kjøpe gode bakevarer eller hva det måtte være. Oslo sentrum er så vakker, og den blir enda vakrere med mennesker, liv og røre.

Et levende sentrum er viktig. For å få dette til må ha variasjon i næringene som har tilhold i sentrum. Handel er en sentral del av dette, men også andre næringer er viktige for å skape aktivitet i Oslo sentrum. Forskjellige næringer virker sammen, og sammen med kulturlivet for å gjøre sentrum til et godt sted for opplevelser.

Kulturelt mangfold gir stimuli

Oslo sentrum har et rikt kulturliv, og potensiale for enda mer. De sammensatte kulturelle aktivitetene i Oslo sentrum nyter godt av næringsaktivitetene og næringslivet nyter godt av det rike kulturelle tilbudet.

Teater, kinoer, restauranter og konsertarenaer er viktige, men byen har potensiale til mer. Det er allerede mange aktiviteter som foregår på utradisjonelle arenaer, og flere aktiviteter kan ta i bruk større deler av byen til fritidsopplevelser som viser byens mangfold. Eksempelvis kan dette være ridderturneringer på festningsvollene, hundeutstilling på Rådhusplassen, båtrace og ro-regatta i havnebassenget, sykkelritt med start og mål på Karl Johans gate og barnefestivaler midt i sentrum. Motorsykkelmiljøet bør igjen også kunne ha en plass i sentrum, det er fargerikt og viser også en side av byens mangfold.

Det er også viktig å få realisert bindeledd mellom byens internasjonalt kjente høydepunkter innen norsk kunst og kultur på en god måte blant annet ved privatfinansiert gondolbane mellom Skulpturparken på Ekeberg og Bjørvikaområdet.

Oslo Høyre vil forsterke samspillet i byen

Oslo Høyre har tro på at aktører må arbeide sammen for å gi god utvikling av byen. Utviklingen av fjordbyen er et eksempel på slikt vellykket samspill mellom politisk strategi, kommunale planer og tilrettelegging, eiendomsutviklere og handelsnæringen. Kommunen har i økende grad tatt en passiv tilnærming hvor man gjør isolerte grep slik som å endre skjenkebevillinger, mens næringslivet etterlyser helhetlige grep for å tilrettelegge for aktivitet.

Erfaringer fra vår egen fjordby og internasjonale eksempler, fra for eksempel London og Toulouse, viser hvor vellykket det kan være når kommunen tilrettelegger for kontakt mellom næringslivsaktører og gir rom for utvikling.

Kunder etterspør nå i større grad opplevelsesbaserte tjenester, og næringslivet tilpasser seg med nye løsninger. Jernias nye butikk i Bjørvika åpnet rett før nedstengningen av Norge i mars 2020, likevel tjente butikken penger allerede fire måneder senere. Dette skjer gjennom nyskapende løsninger som hjemkjøring av varer, bedre rådgivning i butikkene, reparasjonstjenester, produktutleie og annet. Butikken er tilpasset kunder som ikke kjører til utsalgsstedet, men kundene får likevel varene hjem.

Små aktører har ikke mulighet for dette og er avhengig av å kunne finne sammen for å klare å utvikle slike tilbud.

En del av bildet er også at flere mennesker må kunne bo i sentrum, slik at bylivet øker i takt med innbyggerne som bor der.

Oslo Høyre vil:

 • At kommunen skal være en positiv drivkraft i samspill med gårdeiere og annet næringsliv.
 • Aktiv lytte til næringsdrivende for å forstå deres utfordringer og muligheter i utbyggingsprosesser.
 • Stimulere til samarbeid mellom næringslivsaktører slik at man kan få unike handleopplevelser i sentrum.
 • Intensivere arbeidet med å tilrettelegge for boligutvikling i Oslo sentrum.

Oslo Høyre vil gjøre byen tilgjengelig for folket

Utfordrende kjøremønster og en betydelig redusering av p-plasser har ført til at flere har lagt handleturene sine andre steder enn til Oslo sentrum. Samtidig går den internasjonale utviklingen for storbyer bort fra bilbruk i sentrumsområder. Vi mennesker er tilpasningsdyktige, og en fortsatt utbygging av gode kollektivløsninger i Oslo er vesentlig for et godt byliv. Kollektivknutepunkt må bygges slik at bytter mellom transportmidler blir sømløst.

Samtidig har enkelte behov for å bruke bil til Oslo sentrum, og de må sikres lettere tilgjengelighet på parkeringshus eller plasser for funksjonshemmede. I dagens situasjon kan selv de som er godt kjente i byen ha store vanskeligheter med å finne veien inn til eller ut fra et parkeringshus i sentrum på grunn av stadig endrede kjøremønstre og dårlig skilting.

Oslo Høyre vil:

 • Legge til rette for større arrangement i Oslo sentrum som viser mangfoldet i byens befolkning.
 • Aktivt markedsføre Oslo sentrum som en arena for et bredt spekter av arrangementer.
 • Ha betydelig større helhet i byens samferdselsplaner, med spesiell oppmerksomhet om behovet for å bytte mellom kommunikasjonsmidler.
 • Gjøre det mulig å benytte bil for de som har behov for det ved et besøk til sentrum. Særlig legge til rette for at nullutslippsbiler skal kunne benyttes utenom rushtiden og særlig om kveldene. For å få til dette er det nødvendig med tett samarbeid mellom Oslo kommune, næringslivet og parkeringshusene.
 • Arbeide med eiere av parkeringshus for å gjøre disse mer tilgjengelige utenfor kontortiden.
 • Sikre tilstrekkelige soner for av- og påstigning for turistbusser i sentrum.
 • Tilrettelegge for felles betalingsløsninger for parkering utenom kontortiden og billetter til kulturarrangementer.
 • Bedre informasjon om kjøremønstre og skilting til og fra parkeringshus.
 • Fortsette arbeidet med innfartsparkeringer, både for arbeidsreisende og turister, og integrere reserverings- og betalingsløsninger for slike med kollektivbetaling. Tilrettelegge for enkle overganger mellom egen bil og offentlig kommunikasjon.
 • At Oslo skal være en by som sier JA og ønsker velkommen private initiativ.
 • Fortsette arbeidet med å etablere en privatfinansiert gondolbane mellom Bjørvika og Ekebergparken.

Oslo Høyre vil gi verdiskapningen tilgjengelighet til byen

Næringslivet har egne behov for transport og parkering. Tilrettelegging og forståelse for næringslivets transportbehov har i altfor stor grad blitt forsømt siste seks år. Byen fremstår som stengt for verdiskapningen. Det må være mulig for alle næringsdrivende å få varer levert, og levere varer. Håndverkere har behov for tilgjengelighet nær de kundene de skal betjene.

Oslos bedrifter ønsker å være med på en positiv utvikling. Ved bedre tilrettelegging og utvikling av nye tjenester kan det være at Ruter kan bidra til å få flere næringsdrivende til å benytte sine tjenester. Andre er avhengig av å kunne parkere nært sine kunder. Når stadig flere håndverksbedrifter og andre næringsdrivende har elbiler, vil lett tilgjengelige hurtigladere for slike også gi et positivt bidrag til utviklingen i byen.

Oslo Høyre vil:

 • Ha et eget servicekort for håndverkere og varetransport som gir særrettigheter i kontortiden, slik som kjøreadgang og tilgang på parkeringsplasser med hurtigladere.
 • Ha egne ruter i byen som kan lette kjøring i byen for varetransport, håndverkere og andre service-tilbydere.
 • Legge til rette for egne parkeringsbestemmelser i kontortiden som gir mulighet til forutsigbar korttidsparkering for næringsdrivende.