Oslo Høyre mener indre og ytre by utfyller hverandre og at det er viktig at satsing som skjer innen kollektiv, byutvikling og infrastruktur kommer hele byen til gode.

Resolusjon vedtatt av Oslo Høyres årsmøte 24.-25 januar 2020

Det er i byens randsoner vi finner byens skatter. Østmarka, Lillomarka og Nordmarka omkranser byen og er viktige rekreasjonsområder for hele byen. Milevis av turstier og skispor strender og sjøaktiviteter, bare et par buss- eller t-banestopp fra sentrum, er unikt for vår by. Dette mener Oslo Høyre vi bør verne om.

Mye av miljøsatsingen har vært fokusert på indre by, men man vil få større miljøgevinster ved å inkludere hele Oslo. Mens bilbruken har gått ned i indre Oslo, har ikke resultatene vært like gode for ytre by. Oslo Høyre mener det er viktig å legge til rette for gode og brukervennlige kollektivtilbud fremfor forbud og avgifter. Flere forbindelser på tvers av byen og på tvers av bydelene bør vurderes for å bedre binde byen sammen.

Samtidig er det viktig at veinettet i byen vedlikeholdes og utbedres. Veiene er en del av transportårene for både gående, syklister, bilister og kollektivtrafikk. Fortau er en mangelvare i store deler av ytre by, noe som skaper farlige skoleveier for barna våre. Bilen er også et nødvendig transportmiddel for mange i ytre by, da for å få hverdagen til å gå opp med levering og henting i barnehage, skole og fritidsaktiviteter. Avstand til nærmeste kollektivpunkt kan vanskeliggjøre kollektivbruk for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse. De rosa bussene er et flott eksempel på gode, fleksible kollektivløsninger, som bør utvides til alle de ytre bydelene, og flere brukergrupper. Man kunne også hatt pilot for bestillingsbusser i Oslo, med ytre bydeler som testområde.

Hver fjerde bil i Oslo er ladbar og denne andelen øker stadig.  For at denne andelen skal fortsette å øke vil Oslo Høyre sikre at det fortsatt skal lønne seg å benytte nullutslippsbiler.  Økningen av elbilandelen har ført til et underskudd av lademuligheter, spesielt i ytre by. Oslo kommune har et stort etterslep på utbygging av ladeplasser, og det er kun lagt opp til bygging av 575 nye ladeplasser i 2020.

Bysykler og el-sparkesykler er i dag mangelvare utenfor ring 3, og her er det store kundegrupper som kunne hatt glede og nytte av samme tilbud som resten av byen.

Brøyting av veinettet vinterstid er viktig for trafikksikkerheten for alle trafikanter. I ytre by kommer det ofte større snømengder enn ellers i byen. Ubrøytede skoleveier er farlige og bør prioriteres. Ubrøytede veier stenger også eldre, og mennesker med funksjonsnedsettelse inne, uten mulighet til å enkelt bevege seg ute på vinterstid.

Det er stort fortettingspress i byen vår. I de ytre bydelene er mye av dette presset gjennom såkalt «eplehageutbygging». Høyre vil videreføre småhusplanen og satse videre på knutepunktfortetting.

Oslo har et rikt kultur- og idrettsliv med kommunale, frivillige og kommersielle aktører. Oslo Høyre mener man bør legge til rette for flere arenaer for idrett og kultur, også i ytre by.

Parkeringsnormen for nybygg i ytre by må tillate flere biler på eiendommene, for å redusere behovet for beboerparkering i gatene.

Arenaene for idrett og kultur må ha tilstrekkelig med parkeringsplasser. Flere idretter krever mye tungt utstyr og lang reisevei.

Det må i større grad tilrettelegges for bil- og sykkelparkering ved holdeplassene i ytre by.

Byrådet må forhandle med regjeringen om tilbudet på 5,1 milliarder kroner for å kunne fortsette utbyggingen av kollektivtilbudet i Oslo uten å velte alle kostnader over på brukere av bil.