Resolusjon vedtatt av Oslo Høyres årsmøte 24.-25 januar 2020

Økt valgfrihet

Valgfrihet er et viktig prinsipp. Økt valgfrihet gir mer motivasjon også̊ i videregående opplæring. Undervisningen bør tilpasses hver enkelt elev og ta høyde for at elever har ulike behov og at flere trenger større faglige utfordringer. Noen barn utvikler seg raskere enn andre, og det kan derfor være ønskelig for noen å starte på barneskolen tidligere eller senere enn andre. Dette må det være en åpning for.

Osloskolen skal være fremtidsskolen. Den skal levere best utdanning og best trivsel. Den skal tilpasses det samfunnet vi lever i, men også̊ tilpasses elevene og deres ønsker fremover. Derfor bør Osloskolen tilby et bredt spekter av linjer i den videregående skolen, slik at elevene får en god, engasjerende og relevant utdanning. Et eksempel på et slikt tiltak, er YSK-linjene  (yrkesfag med studiekompetanse) som gir både fagbrev og generell studiekompetanse etter fire år. Dette er tiltak som styrker både Osloskolen og elevene, og som gir elevene et inntrykk av hvilke muligheter som finnes i fremtiden. Noen elever ønsker å gjennomføre den videgående skolen på 2 år, og i Oslo er dette mulig hvis man tar realfag som fordypning. Oslo Høyre ønsker å utvide dette tilbudet til også å omfatte studiespesialisering med SSØ for elever som har språk, samfunnsfag og økonomisk fordypning (SSØ).

Elever og lærere har krav og rett til en trygg skolehverdag. De siste årene har det vært flere voldsepisoder i Osloskolen og enkelte episoder har blitt løst med hjelp av videoopptak. Skolene bør derfor i samarbeid med lokalt politi få muligheten til å innføre videoovervåkning på skolens fellesarealer, dersom det er behov for det.

Oslo Høyre vil:

 • Utvide tilbudet med 2-årig studiespesialisering til også å omfatte SSØ.
 • At det skal være mulig å velge engelsk fordypning, istedenfor et andre fremmedspråk i VG1 og VG2.
 • Sikre at det informeres bedre om muligheten for fleksibel skolestart i grunnskolen.
 • Fortsatt ha fritt skolevalg i Oslo.
 • Ha et forsøksprosjekt der skoleåret deles inn i terminer, og gi elevene opplæring o et mindre antall fag i hver termin.
 • At skolen i samråd med politiet skal få muligheten til å innføre videoovervåkning på skolens fellesarealer.
 • I den grad overvåkning skal benyttes, må dette bare gjennomføres der hvor hensynet til barnas sikkerhet krever dette.

Økt satsing på yrkesfag

Norge trenger flere yrkesfaglærte og etterspørselen for yrkesfaglærte i norsk yrkesliv er høyt. Frem mot 2030 ser vi et stort underskudd av kompetente fagarbeidere i flere bransjer. Dette gjelder blant annet innen bygg- og helsefagene.

Vi går gjennom et grønt skifte, og innenfor helseteknologi vil endringene bli store. Innen bygg- og anleggsbransjen vil for eksempel den teknologiske utviklingen gi mange nye digitale trådløse alternativer på felt vi ikke ser som naturlige i dagens tankesett. I framtiden vil vi minste noen yrker og få nye yrker. Yrkesfagene vil bidra sterkt i denne omstillingen.

Oslo Høyre mener det er nødvendig å styrke yrkesfagssatsningen i Oslo, slik at flere av våre ungdommer som velger yrkesfag, fullfører og består. Mye bra har skjedd de siste årene, blant annet gjennom økt fokus på yrkesfagene og en statlig økning av lærlingtilskuddet. I Oslo har imidlertid flere skoler store vansker med å få elever ut i praksis i faget yrkesfaglig fordypning i bedrift. 
Flere fag sliter også med mangel på læreplasser, eksempel på dette er helsefag og elektrofag.

Elevene som ikke får læreplass, får tilbud om VG3 på skole. Oslo kommune må sikre praksisperiode som en del av del av opplæringsåret for elever som må ta VG3 i skolen. Dette gjelder et fåtall elever og må gjøres attraktivt for bedriftene. Oslo Høyre vil jobbe for at flere ungdommer velger yrkesfag, og at det skaffes flere lærlingplasser.

For å gjøre yrkesfagene mer attraktive for elever, samtidig som man øker kompetansen hos yrkesfaglærte, bør yrkesfaglærte med bestått fagbrev eller svennebrev få to tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.  For opptak til høyere utdanning for øvrig bør krav om studiekompetanse stå fast. Det bør være lettere for faglærte med arbeidserfaring å søke seg til høyere utdanning gjennom å åpne for flere opptak gjennom y-veisordninger til relevante høyere utdanninger.

Oslo Høyre vil:

 • Fortsette å utvikle flere YSK-løp på videregående skole der elevene både får fagbrev og studiekompetanse.
 • Gjøre fellesfagene mer relevante for fagopplæringen.
 • Innføre vekslingsmodell på flere videregående skoler der elever veksler på å være i bedrift og ha undervisning.
 • At yrkesfaglærte med fag/svennebrev skal få to tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.
 • Midler fra områdesatsningene brukes som tilskudd til virksomheter som tar inn ungdom som lærlinger og/eller som praksiselever.
 • Yrkesfaglærere må ha en jevnlig oppdatering av gjeldende standarder i næringslivet, med hospitering i bedrift minimum hvert 5 år.
 • Legge til rette for at personer fra næringslivet kan undervise i skolen over kortere perioder, for å sikre at undervisningen er relevant for arbeidslivet.
 • Ved offentlige ansettelser skal yrkeserfaring og yrkeskompetanse verdsettes mer enn i dag.
 • At Oslo kommunen innfører et kommunalt lærlingetilskudd for fag som har vansker med å skaffe nok læreplasser som elektro og helsefag.
 • Sikre at faget «yrkesfaglig fordypning» gjennomføres av skolene i ulike tidsperioder, slik at bedrifter kan gi flere elever praksiserfaring i løpet av året.

9 av 10 skal fullføre videregående opplæring

Blant norske elever som manglet eller hadde under 25 grunnskolepoeng, var det kun 22 prosent som hadde gjennomført i løpet av 5 år.

Oslo Høyre ønsker å beholde retten til videregående skole, men mener samtidig at det er uholdbart at elever med rett til videregående skole i Oslo møter et tilbud som ikke er tilpasset deres mestringsnivå. Det er avgjørende at videregående opplæring er tilpasset elevenes forutsetninger, og at det gir dem en reell mulighet til å fullføre. Elever er ulike. Noen trenger mer tid, og det må de få.

Oslo Høyre mener:

 • Oslo må utvide retten til videregående skole. Alle elever som har under 2,5 i snitt skal ha rett og plikt til å gjennomføre en individuell vurdering. De skal tilbys et alternativt løp, eksempelvis kombinasjonsklasser, praksisbrev, et forberedende videregående år eller et vekslingsløp med arbeidspraksis.
 • Det skal tilbys obligatoriske innføringsfag i norsk, matematikk og engelsk for elever som begynner på videregående skole med under 3 i karaktersnitt. Elever med svake norskferdigheter bør ha plikt til å gjennomføre norsk opplæring og utvidet opplæringstid i videregående skole.
 • Det skal innføres en oppfølgingsplikt for barne- og ungdomsskolene til å følge opp fravær. Skolen, PP-tjenesten og barnevernet bør tilby foreldreveiledning ved alvorlig skolefravær.
 • Det skal prøves ut en pilot der yrkesfagelever må ha karakteren 3 eller høyere i fellesfagene for å kunne ta påbygg, og utvide påbygg til 1,5 år.

Tilpasset undervisning

En grunnpilar i Oslo Høyres kunnskapspolitikk er prinsippet om tilpasset undervisning. Elevene i Osloskolen er svært forskjellige, og for at de alle skal kunne nå sitt potensial, må undervisningen legges opp deretter. Både faglig sterke og svake elever bør møte utfordringer på sitt nivå. Oslo Høyre vil derfor ha nivåinndelt undervisning i basisfagene fra ungdomsskolen og flere valgfag slik at elevene kan fordype seg i det de er flinkest i. I tillegg må det gis bedre oppfølging til de som faller fra, og mulighet for raskere progresjon og større utfordringer for de skoleflinke.

Oslo Høyre vil:

 • Innføre nivåinndelt undervisning i basisfagene fra ungdomsskolen.
 • Ha en nasjonal strategi for barn med lærevansker.
 • Etablere et nasjonalt dysleksisenter, etter modell fra private institusjoner i utlandet.
 • At det skal være to valgfag i ungdomsskolen.
 • Tilby forsert løp i matematikk, naturfag og engelsk som valgfag for alle elever på ungdomsskolen.
 • Sikre nok ressurser i grunnskolene over hele byen slik at elle elever kan få den tilpassede undervisningen som de har krav på.
 • Det bør på lik linje med utdannelse også settes krav til egnethet for undervisning og arbeid med barn og unge.

Enklere praktisering av fraværsordningen

Etter innføringen av fraværsgrensen opplever flere legekontorer økt pågang av ungdommer. Ved å gi helsesykepleier muligheten til å skrive ut dokumentasjon for sykefravær, vil det frigjøres tid ved legekontorene til pasientbehandling.

Oslo Høyre vil:

 • Gi helsesykepleier mulighet til å skrive dokumentasjon for sykdomsfravær fra skolen.