Narkotikamisbruk har store negative konsekvenser for alle som rammes; den enkelte, familien rundt og samfunnet, og økt misbruk vil føre til store personlige og samfunnsmessige omkostninger. Mennesker som bruker narkotika har behov for hjelp, ikke straff. Derfor vedtok Høyre allerede i stortingsprogrammet for 2017-2021 at helsesektoren, og ikke justissektoren, skal ha ansvar for å følge dem opp. Dette er hovedformålet med rusreformen.

Resolusjon vedtatt av Oslo Høyres representantskap 03.03 2020

I Oslo skal alle få god behandling hos kommunen og kommunens samarbeidspartnere. I 2015 la regjeringen derfor frem et forslag til opptrappingsplan for rusfeltet for perioden 2016-2020. Den tar utgangspunkt i tre innsatsområder; tidlig innsats for å forebygge rusavhengighet, behandling og oppfølgingstjenester etter behandling. Dette er en viktig satsing, særlig for unge som står i fare for å utvikle et rusproblem. Staten og kommunene bør styrke sitt arbeid for å særlig hindre at mindreårige bruker narkotika. I dette arbeidet er det sentralt å sikre at elever ikke opplever å møte eller bli tilbudt narkotika på eller ved skolen.

Ved å flytte samfunnets reaksjon fra straff til hjelp, er man avhengig av at kommunens tjenestetilbud er godt utbygget i forkant av endringen. Opptrappingsplanen tok nettopp utgangspunkt i at utfordringene på rusfeltet er størst i kommunal sektor, og tok sikte på å bidra til kapasitetsvekst i kommunalt rusarbeid. Dessverre har ikke flertallet i Oslo benyttet midlene til det de var tiltenkt. Dette vil gjøre en god gjennomføring av en rusreform mer krevende.

Ved gjennomføring av en rusreform må også grensen for hvor mye narkotika som kan regnes som eget bruk fastsettes. For å sikre at også tyngre brukere møtes med helsehjelp, og ikke straff, må terskelverdiene settes høyt nok til at dagsforbruket til også tyngre narkomane faller innenfor, med vekt på hva som kan forventes som normal variasjon blant brukere.

Rusreformen har som mål å gi en bedre, mer effektiv og mer verdig oppfølging av mennesker som bruker narkotika. Reformen endrer ikke på statens syn på narkotika som et ulovlig og skadelig rusmiddel, og det er et mål at narkotika ikke alminneliggjøres i samfunnet. Politiets avdekkingsfunksjon vil fortsatt være viktig i samfunnet.

Samtidig ser vi at overdosedødsfallene i Oslo er for høye, særlig etter rehabilitering eller soning. For å lykkes med rusreformen, må derfor også helsehjelpen til innsatte styrkes. Selv om man er straffedømt, skal man få helsehjelp for eget rusproblem. Domfelte og varetektsfengslede med narkotikaproblemer må få oppfølging under og etter fengselsoppholdet slik at de kan bli integrert i samfunnet igjen.

Oslo Høyre vil:

 • At alle som blir tatt med narkotika skal møtes med tilbud om hjelp, behandling og oppfølging.
 • At Norge skal være en pådriver globalt for en narkotikapolitikk bygget på helse, skadereduksjon og menneskerettigheter
 • Gjennomføre regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet i Oslo.
 • Styrke ruskompetansen i barnevernet og opprettholde politiets avdekkingsfunksjon.
 • At terskelverdiene for brukerdoser må være på et nivå som også ivaretar tyngre brukere.
 • At politi og tollvesen gis hjemmelsgrunnlag og effektive metoder til å forhindre, avdekke og stoppe innførsel, oppbevaring og salg av narkotika.
 • At å hindre salg av narkotika på og i nærheten av skoler og på skolevei skal være en prioritert oppgave og at det reageres strengt på slikt salg.
 • At mulighetene til å utvise utenlandske statsborgere som er knyttet til narkotikalovbrudd, må opprettholdes.
 • At skoler, i ordensreglement eller på annen måte, skal ha anledning til å forby besittelse og bruk av narkotika og fastsette sanksjoner ved brudd på et slikt forbud.
 • At politiet skal samarbeid med skolene, frivillige og foreldre for å forbygge narkotikabruk.
 • At merknader på rullebladet for bruk av narkotika ikke lenger skal vises på attester og vandelsvurderinger, i etterkant av avkriminaliseringen.
 • At salg av narkotika fortsatt skal være straffbart.
 • At rusreformen skal gjennomføres slik at politiet sikres hjemmelsgrunnlag for de undersøkelsene som kan avdekke ulovlig oppbevaring og salg av rusmidler.
 • At rettsvesenet kan idømme rusprogram og rustesting.
 • Styrke ettervernet i rusomsorgen gjennom samarbeid med private, sosiale entreprenører og ideelle aktører, slik at flere får muligheten til arbeidstrening og annen aktivitet etter avrusning, rehabilitering og soning.
 • Styrke helsetilbudet til innsatte i fengsel.