Kollektivtrafikk og veiutbygging

Oslo må ha et transportsystem som er tilpasset innbyggernes behov, enten man har behov for å reise med bil, sykkel, kollektivt eller til fots. Kollektivtransporten er det viktigste virkemiddelet for et bedre bymiljø og for reduserte klimagassutslipp. Oslo er en by i vekst, og det skaper nye transportbehov. Høyre vil at veksten i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Bilkjøring og annen transport som går på fossilt drivstoff, er den største kilden til klimagassutslipp i Oslo. Bilkjøring står også for en betydelig andel av den lokale luftforurensningen, særlig på kalde dager om vinteren. Oslo Høyre vil fortsette å stimulere overgangen til nullutslippskjøring. For å redusere den daglige bilbruken må kommunen tilby gode, effektive og presise kollektivtjenester. Når fremtidens transportsystem skal utformes, må de forskjellige transportformene ses i sammenheng. Vi ønsker å legge til rette for at det skal bli enkelt å velge miljøvennlige alternativer gjennom bruk av positive insentiver.

VÅRE PUBLIKASJONER

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her